Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2017/2018

Należy złożyć:
Podanie o przyjęcie do szkoły:

Pobierz podanie

Wyniki rekrutacji w poprzednich latach:

 

Rekrutacja w roku: Zgłosiło się: Przyjęto:
2017 21 14
2016 24 16
2015 12 —-
2014 46 27
2013 31 18
2012 49 23
2011 51 25
2010 47 23
2009 29 17
2008 29 16
2007 42 20
2006 59 20
2005 42 25
2004 35 20

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Tucholskiej Szkoły Realnej

Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży

Na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Tucholskiej Szkoły Realnej opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. oraz

Zarządzenie nr 42/2018 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018r.

W celu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej liceum dyrektor szkoły

powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i członków komisji, którym określa zadanie do wykonania.

I Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej liceum:

Od 17 maja 2018r. (czwartek) do 18 czerwca 2018r.(poniedziałek)

do godziny 15.00 złożenie podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 22 czerwca 2018r. (piątek) do 26 czerwca 2018r. (wtorek) do godziny 12.00 uzupełnienie podania przyjęcia do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do 27 czerwca 2018r. (środa) do godziny 12.00 podanie do publicznej

wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 2 lipca 2018r. (poniedziałek) do godziny 15.00 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3 lipca 2018r. (wtorek) godz. 16.00 spotkanie przyjętych kandydatów z wychowawcą oraz podpisanie umów z rodzicami lub prawnymi opiekunami przyjętych kandydatów.

II Warunki przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej liceum:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

a) możliwych do uzyskania ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) możliwym do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ( z języka polskiego, matematyki) i dwóch zajęć edukacyjnych (maturalnych) wskazanych przez kandydata.
c) możliwych do uzyskania w zawodach i konkursach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. oraz z Zarządzeniem Nr 42/2018 Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018r.

III Przy ustaleniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen:

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający – 2 punkty

IV Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.

V Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie Wolontariatu – 3 punkty.

VI Osiągnięcia w zawodach i konkursach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca

2017r. oraz z Zarządzeniem Nr 42/2018 Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018r.

VII Przy przydziale punktów za oceny umieszczone na świadectwie gimnazjum bierze się pod uwagę następujące przedmioty

( poza językiem polskim, matematyką), oceny z dwóch zajęć edukacyjnych (maturalnych) wskazanych przez kandydata.

O przydziale punktów decyduje Dyrektor szkoły.

O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów

 

 

 

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close